Výučba

CAD SYSTÉMY – AutoCad, Pro/Engineer

Osnovy predmetu CAD systémy

Kontrolné časti predmetu CAD systémy

Prípravy na výučbu

Formáty výkresov pre Pro/Engineer

Doporučená literatúra


CA METÓDY NAVRHOVANIA KONŠTRUKCIÍ – Pro/Engineer, SolidWorks

Osnovy predmetu CA MNK

Kontrolné časti predmetu CA MNK

Prípravy na výučbu

Doporučená literatúra


POČÍTAČOVÁ GRAFIKA – AutoCad

Osnovy predmetu Počítačová grafika

Kontrolné časti predmetu Počítačová grafika

Prípravy na výučbu

Doporučená literatúra


POČÍTAČOVÉ KONŠTRUOVANIE 1 – SolidWorks

Osnovy predmetu Počítačové konštruovanie 1

Kontrolné časti predmetu Počítačové konštruovanie 1

Prípravy na výučbu

Doporučená literatúra


ZÁKLADY STROJNÉHO INŽINIERSTVA

Osnovy predmetu Základy strojného inžinierstva

Prípravy na výučbu

Titulný blok a súpis položiek

Doporučená literatúra


MATERIÁLOVÉ TOKY A LOGISTIKA

Osnovy predmetu Materiálové toky a logistika

Prípravy na výučbu

Doporučená literatúra


PROJEKTOVANIE OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ 1 (STN 731401, STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1993)

Osnovy predmetu POK 1

Kontrolné časti predmetu POK 1

Prípravy na výučbu

Eurokódy

Pokyn L Uplatňování a používaní eurokódů

EN eurokódy v CEN, STN EN eurokódy na Slovensku, ich národné prílohy, zopovedajúce STN P ENV eurokódy a STN

Označovanie ocelí a EN 10025: November 2004, nová európska norma pre konštrukčné ocele

Označovanie ocelí podľa EN a STN EN pre materiály, výrobky, medzné odchýlky a tolerancie tvaru výrobkov z ocele

Vybrané články a tabuľky z STN EN 1993–1–1

Spoje oceľových konštrukcií

Doporučená literatúra


PROJEKTOVANIE OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ 2 (Analýza pomocou Metódy konečných prvkov – CosmosGeostar, CosmosDesignstar, SolidWorks Simulation,…)

Osnovy predmetu POK 2

Kontrolné časti predmetu POK 2

Prípravy na výučbu

Doporučená literatúra

Vedenie bakalárskych a diplomových prác

Oponentské posudky bakalárskych a diplomových prác

Konzultácie pre študentov

„Ten, kto sa pýta, vyzerá hlúpy na chvíľu, kto sa nepýta zostane ním navždy.“

Exkurzie

Ferona Slovakia, a.s., Londýnska 8, Košice, 043 00,

Pošta Košice 2, Thurzova 3, Košice, 040 02,

Zápočty

webstranky.net