Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR / Zbierka zákonov č. 718/2002 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení

AutoCad

Pro/Engineer

SolidWorks

Matlab

Cosmos

Inventor

Metóda konečných prvkov

Konštrukcie a konštrukčné prvky

Stroje a zariadenia

Materiály

Základy strojníctva

Metrológia

Experimentálna mechanika

Predikcia životnosti

Zbierka zákonov

Logistika

Slovníky

Matematika

Fyzika