Profesia

Osvedčenie o absolvovaní kurzu vysokoškolská pedagogika Diplom o udelení vedecko-akademickej hodnosti philosophiae doctorOsvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostno-technickej službyVysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti
osvedčenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie prác vo výškachosvedčenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie prác vo výškachOsvedčenie – Úrad priemyselného vlastníctva SR – Úžitkový vzor

Lezenie

Osvedčenie o základnom horolezeckom výcvikuCertifikát o výstupe na horu Pik Leninpreukaz cvičiteľa skalného lezenia

webstranky.net